ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πτυχιούχοι Επιστήμονες ή Λοιπό Προσωπικό για την υποστήριξη των Υπηρεσιών του ΔΕΠΑΝ και των Ο.Τ.Α. εκτός Τεχνικού Αντικειμένου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

Πτυχιούχοι Μηχανικοί ή Επιστήμονες με τεκμηριωμένη εμπειρία για την εξειδικευμένη ποιοτική/ποσοτική αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων ή μη παρεμβάσεων/έργων/υπηρεσιών/προμηθειών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Πτυχιούχοι Μηχανικοί ή Επιστήμονες με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια και με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κ.λπ.)

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εταιρείες που έχουν ως κύριο αντικείμενο ενασχόλησης την παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον προγραμματισμό, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση τεχνικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι Επιχειρήσεις του Μητρώου (ατομικές ή άλλα νομικά πρόσωπα) δύναται να αποτελέσουν μέρος της παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με αντικείμενο ή κύριο σκοπό, την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών συμβούλου ιδιωτικών και δημοσίων έργων ή άλλων γενικών υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Με αντικείμενο ή κύριο σκοπό, την προμήθεια αγαθών προκειμένου να αποτελέσουν μέρος της παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Μπορείς να τα καταφέρεις.

Αξιοποίησε το ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΠΑΝ. Εξερεύνησε τις ευκαιρίες.

Εγγραφή

Για την ένταξη στο Μητρώο οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών συμπληρώνουν και υποβάλλουν, διαδικτυακά τις φόρμες στο πεδίο εγγραφή