_ Πίνακας 1.

Δικαιολογητικά Αίτησης Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ


Ακολουθεί πίνακας επεξηγηματικός για το σύνολο των δικαιολογητικών του Πίνακα 1 της Υ.Α. αριθ. ΓΠ/20082, (ΦΕΚ 2844/Β/23-10-2012)


Γενικά Στοιχεία


1 Πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση (εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης)

2 Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Εκπαίδευση – Διά Βίου Μάθηση


3 Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, όπως ορίζονται στα σχετικά άρθρα της παραπάνω Υ.Α. (Στις περιπτώσεις τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, προσκομίζονται επιπρόσθετα τα αποδεικτικά/βεβαιώσεις αναγνώρισης ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα ισοτιμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. )

4 Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών / βεβαιώσεων επιμόρφωσης σε θέματα παιδαγωγικά, διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών. Συγκεκριμένα:
● Πιστοποιητικό/βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών πιστοποιημένο από το ΕΚΕΠΙΣ/ΕΟΠΠΕΠ ή προγράμματος «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων» φορέα του δημόσιου/ευρύτερου δημόσιου τομέα διάρκειας άνω των 100 ωρών
● Πιστοποιητικό/βεβαίωση άλλου προγράμματος «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων»
● Πιστοποιητικό/βεβαίωση ΑΣΠΑΙΤΕ (συγκεκριμένα πτυχίο ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ ή άλλος τίτλος/πρόγραμμα σπουδών σε παιδαγωγικά θέματα)
● Άλλο πιστοποιητικό/ βεβαίωση επιμόρφωσης σε παιδαγωγικά θέματα

Επαγγελματική πείρα


5 Βεβαιώσεις εργοδοτών ή/και συνεργασιών στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια ο φορέας/οργανισμός/επιχείρηση στον οποίο αποκτήθηκε η επαγγελματική πείρα, η/οι θέση/εις εργασίας με περιγραφή για κάθε θέση των αρμοδιοτήτων, καθώς και η χρονική διάρκεια απασχόλησης στη/στις συγκεκριμένη/ες θέση/εις εργασίας

6 Αποδεικτικά στοιχεία ασφαλιστικού ή/και φορολογικού χαρακτήρα που να τεκμηριώνουν τη συγκεκριμένη επαγγελματική πείρα. Συγκεκριμένα:
6.0 Αποδεικτικά στοιχεία του φορέα ασφαλιστικής κάλυψης π.χ. αποδεικτικά ασφάλισης (ένσημα) Ι.Κ.Α. ή/και
6.1 Αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού τύπου (π.χ. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών)ή/και
6.2. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας Σχετικά διευκρινίζονται:
● Oι Αυτοαπασχολούμενοι - Εργοδότες - Ελεύθεροι Επαγγελματίες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν οπωσδήποτε Αποδεικτικά και Φορολογικού και όχι μόνον Ασφαλιστικού τύπου για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής πείρας που δηλώνουν
● Στην περίπτωση που η επαγγελματική πείρα έχει αποκτηθεί σε φορέα του δημόσιου τομέα και προσκομισθεί η σχετική βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας δεν απαιτείται η προσκόμιση πρόσθετων στη βεβαίωση αυτή αποδεικτικών στοιχείων ασφαλιστικού/φορολογικού χαρακτήρα

Διδακτική πείρα


7 Βεβαιώσεις διδακτικής πείρας στις οποίες θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια ο φορέας/οργανισμός, το θεματικό αντικείμενο της εκπαίδευσης-κατάρτισης (π.χ. ο τίτλος του προγράμματος κατάρτισης), το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο-θεματικές ενότητες που δίδαξε ο υποψήφιος, η συνολική χρονική διάρκεια της διδακτικής απασχόλησης (χρονική έναρξη- λήξη της απασχόλησης), ο αριθμός των ωρών εκπαίδευσης/κατάρτισης (ή ο αριθμός των μηνών διδακτικής απασχόλησης στην περίπτωση των μόνιμα διορισμένων εκπαιδευτικών) καθώς και ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της ομάδας των εκπαιδευομένων (π.χ. όσον αφορά στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων άνεργοι, εργαζόμενοι, ευάλωτη/ες κοινωνική/ές ομάδα/ες, όσον αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση: άνεργοι, εργαζόμενοι, ευάλωτη/ες κοινωνική/ές ομάδα/ες) και

8 Αποδεικτικά στοιχεία ασφαλιστικού ή/και φορολογικού χαρακτήρα που να τεκμηριώνουν τη συγκεκριμένη διδακτική πείρα. Συγκεκριμένα:
8.0 Αποδεικτικά στοιχεία του φορέα ασφαλιστικής κάλυψης π.χ. αποδεικτικά ασφάλισης (ένσημα) Ι.Κ.Α. ή/και
8.1. Αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού τύπου (π.χ. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) ή/και
8.2. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας Σχετικά διευκρινίζονται :
● Oι Αυτοαπασχολούμενοι - Εργοδότες - Ελεύθεροι Επαγγελματίες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν οπωσδήποτε Αποδεικτικά και Φορολογικού και όχι μόνον Ασφαλιστικού τύπου για την τεκμηρίωση της διδακτικής πείρας που δηλώνουν
● Στην περίπτωση που η διδακτική πείρα έχει αποκτηθεί σε φορέα του δημόσιου τομέα και προσκομισθεί η σχετική βεβαίωση δημόσιας υπηρεσίας δεν απαιτείται η προσκόμιση πρόσθετων στη βεβαίωση αυτή αποδεικτικών στοιχείων ασφαλιστικού/φορολογικού χαρακτήρα

Υ.Δ.

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι:


Δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του ν.2683/1999. (Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. δεν συμπληρώνει το σημείο αυτό)
Αποδέχεται το δικαίωμα του ΕΟΠΠΕΠ. για χρήση, στατιστική επεξεργασία και δημοσιοποίηση των στοιχείων που έχει υποβάλει, εφόσον ενταχθεί στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Δεν κατέχει θέσεις/ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα Απόφαση
Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας είναι αληθή Σχετικά επισημαίνονται:
- ως προς το τρίτο σημείο της Υ.Δ.: «δεν κατέχει θέσεις/ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με ….. παρούσα Απόφαση», διευκρινίζεται ότι στο άρθρο 3, παρ.13 της Υ.Α. υπάρχει η σχετική αναφορά.

Χρηματικό ποσό


Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού το ύψος του οποίου ορίζεται με Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Λοιπά δικαιολογητικά


Βεβαίωση ένταξης σε «άλλο» Μητρώο Εκπαιδευτών (σύμφωνα με το σημείο 3.17.β.δδ της Υ.Α.)
Επίσημο αποδεικτικό που να τεκμηριώνει το σχεδιασμό/πραγματοποιίηση μικροδιδασκαλίας (σύμφωνα με το σημείο 3.17.β.ββ. της Υ.Α.)Βεβαιώσεις/Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
Πιστοποιητικά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι οι οποίοι αιτούνται ένταξης στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, υποχρεωτικά προσκομίζουν τα δικαιολογητικά με αριθμό 1,2,3,9,10. Οι υποψήφιοι (χωρίς πτυχίο γ’θμιας εκπαίδευσης) της περίπτωσης β της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της Υ.Α υποχρεωτικά προσκομίζουν, επιπρόσθετα στα παραπάνω δικαιολογητικά, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τριετή επαγγελματική (δικαιολογητικά 5 και 6) ή διδακτική πείρα τους (δικαιολογητικά 7 και 8 αντίστοιχα).

Οι υποψήφιοι οι οποίοι αιτούνται ένταξης στο Υπομητρώο Εκπαιδευτών των Εκπαιδευτών Ενηλίκων υποχρεωτικά προσκομίζουν τα δικαιολογητικά με αριθμό 1,2,3,7,8,9 και 10 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 3.5 της Υ.Α. Επίσης, εφόσον έχουν δηλώσει επαγγελματική εμπειρία ή/και επιμόρφωση στην εκπαίδευση εκπαιδευτών προκειμένου να τεκμηριώσουν τα προσόντα ένταξης στο Υπομητρώο εκπαιδευτών εκπαιδευτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 3.5. της Υ.Α., επιπρόσθετα υποχρεωτικά προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά 5 και 6 ή/και 4.

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατατίθενται εφόσον έχουν δηλωθεί αντίστοιχα στοιχεία στα πεδία της αίτησης.