_

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας


Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν Αίτηση Πιστοποίησης ή που υποβάλουν Αίτηση Αλλαγής, εφ’ όσον εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες, παραπέμπονται σε εξετάσεις πιστοποίησης:


1

Πτυχίο Γ’ βάθμιας


Διδακτική πείρα 150 ώρες σε ενήλικες

2

Άλλος τίτλος του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός πτυχίου Γ’ βάθμιας

Αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα τριών (3) ετών, στο αντικείμενο εργασίας
Διδακτική πείρα 150 ώρες σε ενήλικες

3

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης

στην εκπαίδευση ενηλίκων
ή τη Δια Βίου μάθηση
ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση
ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική από Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή από αντίστοιχα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής, οι οποίοι στο πλαίσιο των σπουδών τους σχεδίασαν, ανέλυσαν
ή και υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες

4

Πτυχίο Γ’ βάθμιας


Παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέα που ανήκει στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών
Ένταξη σε άλλο μητρώο εκπαιδευτών δημοσίου φορέα

5

Άλλος τίτλος του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός πτυχίου Γ’ βάθμιας


Αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα τριών (3) ετών, στο αντικείμενο εργασίας
Παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέα πουανήκει στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών
Ένταξη σε άλλο μητρώο εκπαιδευτών δημοσίου φορέα

6

Ενταγμένοι στο καταργηθέν Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.


Παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας